2016. évi munkáját értékelte az Egyesület közgyűlése

Egyesületünk 2017. február 16-án 18.00 órakor tartotta volna az Egyesület évi rendes közgyűlését, melyen 16 horgásztárs jelent meg. Kiss Lajos elnök megállapította, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, mivel azon a tagság kevesebb, mint 50 % jelent meg. A gyűlést ezért határozatképtelenség miatt bezárta, és egyúttal az Alapszabály felhatalmazása alapján a meghívóban már előre közölt időpontra, változatlan napirenddel 2017. február 16-án 18.30-ra megismételt közgyűlést hívott össze.

A megismételt közgyűlésen elnök megállapította, hogy az Alapszabály értelmében a gyűlés 16 fő résztvevő horgászegyesületi taggal határozatképes. A jelenlévők jegyzőkönyvvezetőnek Terjék András elnökhelyettest, hitelesítőnek Péterfi Lászlót választották meg, akik a feladatot vállalták. A tagság a meghívóban előre kitűzött napirendek megtárgyalásáról határozott. Ezt követően került sor a napirendek érdemi tárgyalására.

1. A Marcali és Vidéke HE 2016. évi munkájáról szóló elnökségi beszámolót Rott Endre titkár ismertette.(A beszámoló a Dokumentumok link alatt olvasható). Hozzászólások: Igali Zsolt horgásztárs javasolja, hogy az erkölcsileg elavult titkári lap-top helyett a HE vásároljon egy új, gyorsabb és üzemképes készüléket. Kiss Lajos elnök válaszában elmondta, hogy a 2017-es költségvetési javaslat kapcsán a közgyűlés visszatér a javaslatra. További kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a Közgyűlés a HE 2016. évi munkáját értékelő beszámolóról a következő határozatot hozta: 2017./02./16./1. sz. Kgy. Határozat: A közgyűlés a HE 2016. évi munkáját értékelő elnökségi beszámolót nyílt szavazással, 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

2. Zajcsuk Lajos elnökségi tag, pénzügyi vezető ismertette a 2016. évi pénzügyi-gazdasági beszámolót. A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A közgyűlés a 2016. évi pénzügyi gazdálkodásról szóló beszámolóról a következőképpen határozott: 2017./02./16./2. sz. Kgy. Határozat: A közgyűlés a HE 2016. éves pénzügyi, gazdasági, költségvetési beszámolót nyílt szavazással, 16 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

3. Az Ellenőrző Bizottság jelentését a Marcali és Vidéke Horgászegyesület 2016. évi működésének és gazdálkodásának a törvényességéről, szabályszerűségéről Cser László elnök ismertette.. Kérdés, hozzászólás nem volt. A közgyűlés a Marcali és Vidéke Horgászegyesület 2016. éves működésének, gazdálkodásának törvényességéről és szabályszerűségéről szóló Ellenőrző Bizottsági jelentésről a következő határozatot hozta: 2017/02./16./3. sz. Kgy. Határozat: A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentését az Egyesület 2016. évi működésének, gazdálkodásának törvényességéről nyílt szavazással, 16 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

4. A 2017. évi Munkaterv tervezetét Kiss Lajos elnök ismertette, melyet előzetesen a honlapunkról megismerhettek a tagok (a Dokumentumok link alatt olvasható). Kérdések, hozzászólások: Szijártó Ferenc projektfelelős elnökségi tag a TeSzedd program fontosságára hívta fel a figyelmet. Kérte a horgásztársak aktívabb részvételét a programban. Igali Zsolt arra kérdezett rá, hogy hol történjen az akció. A gyermekhorgászok vizsgáztatásának problematikájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani. Mikor, hol, milyen módon vizsgáztatnak a horgászni szándékozók? Szijártó Ferenc válaszolt a TeSzedd kérdésre: a Nyugati-övcsatorna balatonújlaki fahídjától északra eső partszakaszt tisztítanánk meg jövőre is. Kiss Lajos a vizsgáztatás kapcsán szinte egyetlen lehetőségként azt látja, ha előzetes felmérést követően a BHSZ vizsgáztatási jogosítvánnyal rendelkező szakembereit meghívjuk Marcaliba vizsgáztatni. De ez 10 fő alatt nem reális. A vitában többen érintették a halfogó klubnap programját, javaslatot tettek a sikeres lebonyolításra. Egybehangzóan javasolták, hogy a klubnapon egytál ételes ebéddel vendégeljük meg a résztvevőket. 2017/02./16./4. sz. Kgy. Határozat: A Közgyűlés az Egyesület 2017. évi Munkatervét nyílt szavazással, 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

5. Zajcsuk Lajos elnökségi tag ismertette a HE elnökségének a 2017. évre összeállított költségvetési javaslatát. Kérdések: Igali Zsolt az első napirendben feltett kérdésére, észrevételére Zajcsuk Lajos válaszolt. Elmondta, hogy a civil szervezetek működtetésének támogatására kiírt pályázatra pályázott az egyesület. Onnét reméljük az irodai infrastruktúra fejlesztését. Ha onnét nem kapunk segítséget, akkor saját pénzeszközből fogunk egy lap-topot vásárolni. Igali Zsolt kérdésére adott választ elfogadta. 2017/02./16./5. sz. Kgy. Határozat: A Közgyűlés az Egyesület 2017. évi Költségvetési tervét nyílt szavazással egyhangúlag, 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

6. Alapszabály módosítás tervezetét az Elnökség előzetesen már megtárgyalta, a javaslatot Kiss Lajos elnök terjesztette elő. Ismertette a változtatás szükségességét. Elmondta, hogy az elmúlt évben a Közgyűlés által módosított Alapszabályunkat a S.M. Törvényszék a 2016. április 16-án kelt Pk.60.078/1989/16/II. sz. jogerősítő végzésével a törvényszéki nyilvántartáson átvezette. A S.M. Főügyészség a törvényszéki döntést elfogadta, nem élt fellebbezési jogával, de P.C.1105/2016/1/I. számú jelzéssel élve felhívta egyesületünket az alapszabály néhány pontjának módosítására. Mindezen túl az elmúlt évben a Ptk. módosítás is szükségessé tette, hogy néhány ponton módosítsuk az Alapszabályunkat.

Az előterjesztő ezen bevezető után pontról-pontra ismertette a változásokat. 2017/02./16./6. sz. Kgy. Határozat: A Közgyűlés az Egyesület Alapszabály módosítását nyílt szavazással egyhangúlag, 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Elnökség nyilvántartásba vételre beterjeszti a Kaposvári Törvényszékhez, ezt követően felteszi az egyesület honlapjára. Egyéb előterjesztés, hozzászólás nem volt, ezért az elnök a közgyűlést bezárta. Kérte a horgásztársakat a sportszerű horgászatra, és kívánt mindenkinek eredményes horgászévet.

A képeket Cser László készítette.

Kiss Lajos elnök

Legutóbbi hírek

Hírarchívum